فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ١٥٦: ای هوس های دلم بیا بیا بیا بیا

ای هــوس هــای دلــم بـــیــا بــیــا بــیــا بــیــاای مـراد و حـاصـلـم بـیا بـیا بـیا بـیامشکل و شوریده ام چون زلف تـو چون زلف توای گشـاد مشـکـلم بـ…

ای هــوس هــای دلــم بـــیــا بــیــا بــیــا بــیــاای مـراد و حـاصـلـم بـیا بـیا بـیا بـیا
مشکل و شوریده ام چون زلف تـو چون زلف توای گشـاد مشـکـلم بـیا بـیا بـیا بـیا
از ره مـنـزل مــگــو دیـگــر مــگــو دیـگــر مـگــوای تـو راه و مـنـزلـم بـیا بـیا بـیا بـیا
درربودی از زمین یک مشت گل یک مشت گلدر مـیـان آن گـلـم بـیـا بـیـا بـیـا بـیـا
تــا ز نـیـکـی وز بــدی مـن واقـفـم مـن واقـفـماز جـمـالـت غـافـلـم بـیا بـیا بـیا بـیا
تـا نسـوزد عقل من در عشق تـو در عشق تـوغافلم نی عاقلم باری بیا رویی نما
شه صلاح الدین که تو هم حاضری هم غایبـیای عجـوبـه و اصـلم بـیا بـیا بـیا بـیا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج