فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١٥٥: از فراق شمس دین افتاده ام در تنگنا

از فــراق شــمــس دیــن افــتـــاده ام در تـــنــگــنــااو مـســیـح روزگـار و درد چــشــمـم بــی دواگـر چــه درد عـشـق او خـود راحـت جــان مـنـسـتخـون…

از فــراق شــمــس دیــن افــتـــاده ام در تـــنــگــنــااو مـســیـح روزگـار و درد چــشــمـم بــی دوا
گـر چــه درد عـشـق او خـود راحـت جــان مـنـسـتخـون جـانـم گـر بــریـزد او بــود صـد خـونـبـهـا
عـــقـــل آواره شـــده دوش آمــد و حـــلــقـــه بـــزدمـن بـگـفـتـم کـیسـت بـر در بـاز کـن در انـدرآ
گـفـت آخـر چــون درآیـد خـانـه تــا سـر آتــشـسـتمـی بـسـوزد هر دو عـالـم را ز آتـش هـای لـا
گـفــتــمـش تــو غــم مـخــور پــا انـدرون نـه مـردوارتـا کند پـاکت ز هستی هست گردی ز اجتـبـا
عـاقـبــت بـیـنـی مـکـن تـا عـاقـبــت بـیـنـی شـویتـا چـو شیر حـق بـاشی در شجـاعت لافتـی
تــا بــبــیـنـی هـسـتـیـت چـون از عـدم سـر بــرزنـدروح مـطـلـق کـامـکـار و شـهـسـوار هـل اتـی
جمله عشق و جمله لطف و جمله قدرت جمله دیدگشته در هستی شهید و در عدم او مرتضی
آن عــدم نـامـی کــه هـســتــی مـوج هـا دارد از اوکـز نـهـیـب و مـوج او گـردان شـد صـد آســیـا
انــدر آن مــوج انـدرآیـی چــون بــپــرســنـدت از ایـنتـو بـگویی صـوفـیم صـوفـی بـخـواند مامضـی
از مــیــان شــمــع بــیــنــی بـــرفــروزد شــمــع تــونــور شــمــعــت انــدرآمــیـزد بــه نــور اولــیــا
مـــر تـــو را جـــایــی بـــرد آن مـــوج دریــا در فـــنــادرربـــایــد جـــانــت را او از ســـزا و نـــاســـزا
لــیـک از آســیـب جــانــت وز صــفــای ســیـنــه اتبـی تـو داده بـاغ هستی را بـسی نشو و نما
در جـهـان مـحـو بــاشـی هـسـت مـطـلـق کـامـراندر حــریـم مـحـو بــاشـی پــیـشـوا و مـقـتــدا
دیــده هــای کـــون در رویــت نـــیــارد بـــنـــگـــریــدتـا که نجـهد دیده اش از شـعـشـعـه آن کبـریا
نــاگــهـان گــردی بــخــیـزد زان ســوی مــحــو فــنـاکــه تــو را وهـمـی نـبــوده زان طــریـق مـاورا
شــعــلــه هــای نــور بـــیــنــی از مــیــان گــردهــامـحــو گـردد نـور تــو از پــرتــو آن شــعـلـه هـا
زو فـروآ تـو ز تـخـت و سـجـده ای کـن زانک هسـتآن شــعـاع شــمـس دیـن شــهـریـار اصــفـیـا
ور کــســی مــنــکــر شــود انــدر جــبــیـن او نـگــرتـا بـبـینی داغ فـرعـونی بـر آن جـا قـد طـغـی
تــا نــیــارد ســجــده ای بــر خــاک تــبــریــز صــفــاکــم نـگــردد از جــبــیـنـش داغ نـفــریـن خــدا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج