فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ١٥٣: عشق تو زیر و زبر دارد دلم

عــشــق تــو زیــر و زبـــر دارد دلــموز جـهـان آشـفـتــه تــر دارد دلـمپـیش ازین شـوریده دل بـودم ولـیکایـن زمـان شـوری دگـر دارد دلـملاف عـشـقت می ز…

عــشــق تــو زیــر و زبـــر دارد دلــموز جـهـان آشـفـتــه تــر دارد دلـم
پـیش ازین شـوریده دل بـودم ولـیکایـن زمـان شـوری دگـر دارد دلـم
لاف عـشـقت می زند بـا هرکسـیزین سخن جان در خطر دارد دلم
دســت در زلــف تــو زد دیــوانــه وارمن نمی دانم چـه سـر دارد دلـم
عـشـق چـون پـا در مـیـان دل نـهـاددسـت بـا غـم در کـمـر دارد دلـم
در حـصـار سـینـه تـنـگـیهـا کـشـیـدزآن ز تــن عــزم ســفـر دارد دلـم
تـــا مــدد از روی تــو نــبـــود کــجــابــار غـم از سـیـنـه بــر دارد دلـم
کمتـر از خـاکم اگر جـز خـون خویشهـیـچ آبــی بــر جــگــر دارد دلـم
دور کـن از مـن قـضـای هـجــر خـوداز تــو اومـیـد ایـن قــدر دارذ دلــم
نزد مـن کـز سـیم و زر بـی بـهره امورچـه گـنـجـی پـرگـهـر دارذ دلـم
ملک دنیا استـخـوانی بـیش نیستکش چو سگ بـیرون در دارد دلم
سیف فرغانی چو غم از بهر اوستغـم ز شـادی دوسـتــر دارد دلـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج