فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ١٥٣: شمع دیدم گرد او پروانه ها چون جمع ها

شـمع دیدم گـرد او پـروانه ها چـون جـمع هاشمع کی دیدم که گردد گرد نورش شمع هاشمع را چـون بـرفروزی اشـک ریزد بـر رخـاناو چــو بــفـروزد رخ عـاشــق بــری…

شـمع دیدم گـرد او پـروانه ها چـون جـمع هاشمع کی دیدم که گردد گرد نورش شمع ها
شمع را چـون بـرفروزی اشـک ریزد بـر رخـاناو چــو بــفـروزد رخ عـاشــق بــریـزد دمـع هـا
چـون شـکـر گـفـتـار آغـازد بــبـیـنـی ذره هـااز بــرای اسـتـمـاعـش واگـشـاده سـمـع هـا
نـاامـیـدانـی کـه از ایـام هـا بــفــســرده انـدگـرمی جـانش بـرانگیزد ز جـانشـان طـمع ها
گر نه لطـف او بـدی بـودی ز جـان های غیورمــر مــرا از ذکــر نـام شــکــریـنـش مـنـع هـا
شمس دین صدر خـداوند خـداوندان بـه حـقکـز جـمـال جـان او بـازیب و فـر شـد صـنع ها
چـون بـر آن آمد که مر جـسمانیان را رو دهدجـان صـدیـقـان گـریـبـان را دریـد از شـنـع هـا
تـخـم امـیدی کـه کـشـتـم از پـی آن آفـتـابیـک نــظــر بــادا از او بــر مــا بــرای یـنــع هـا
سایه جسم لطیفش جان ما را جان هاستیـا رب آن سـایـه بـه مـا واده بــرای طـبـع هـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج