فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ١٥٢: چه مرد عشق تو باشند خودپرستی چند

چه مرد عشق تـو بـاشند خودپـرستی چندبـبـیـن چـه لـایـق ایـن ذروه انـد پـسـتـی چـنـداگـر پـرسـتـش یارسـت عـشـق را مـعـنـیچــگـونـه یـار پــرسـتــنـد خـو…

چه مرد عشق تـو بـاشند خودپـرستی چندبـبـیـن چـه لـایـق ایـن ذروه انـد پـسـتـی چـنـد
اگـر پـرسـتـش یارسـت عـشـق را مـعـنـیچــگـونـه یـار پــرسـتــنـد خـودپــرسـتــی چـنـد
بـنقل مجـلس وصـلت چـه لایق اند ایشـانکه خـمر عشق تـو ما خـورده ایم مستـی چـند
حـدیث دنیی و عـقـبـی مپـرس از عـشـاقکه هست و نیست ندانند نیست هستی چند
مزن قفای جفا گرچه دست حکمت هستگـشـاده بــر سـر بـیـچـاره پـای بــسـتـی چـنـد
مــرا ولــایـت وصــلــت شــود مـیـســر اگــرز حـمـلـهای تـو بـر مـن فـتـد شـکـسـتـی چـند
بــپـای رغـبــت بــرخـیـزم از سـر دو جـهـانبـود کـه دسـت دهد بـا تـوام نشـسـتـی چـنـد
بــر آن امـیـد بــریـن نـطــع پــای بــر جــایـمکه شـاه عـشـق تـو ماتـم کـند بـدسـتـی چـند
بــبــوی مـاهـی مـقـصـود سـیـف فـرغـانـیدر آبــگــیـر تــمــنـا فــگــنـد شــســتــی چــنـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج