فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ١٥٢: اگر دل از غم دنیا جدا توانی کرد

اگــر دل از غــم دنــیـا جــدا تــوانـی کــردنشـاط و عیش بـه بـاغ بـقا تـوانی کرداگــر بــه آب ریـاضــت بــرآوری غــســلـیهـمـه کـدورت دل را صـفـا تـو…

اگــر دل از غــم دنــیـا جــدا تــوانـی کــردنشـاط و عیش بـه بـاغ بـقا تـوانی کرد
اگــر بــه آب ریـاضــت بــرآوری غــســلـیهـمـه کـدورت دل را صـفـا تـوانـی کـرد
ز مـنـزل هـوسـات ار دو گـام پـیش نـهـینــزول در حــرم کــبــریــا تــوانــی کــرد
درون بــحــر مــعــانـی لــا نــه آن گــهـریکه قدر و قیمت خـود را بـها تـوانی کرد
بـه همت ار نشـوی در مقـام خـاک مقـیممـقـام خـویش بـر اوج عـلـا تـوانی کـرد
اگر بـه جـیب تـفـکر فـروبـری سـر خـویشگـذشـتـه های قـضـا را ادا تـوانـی کـرد
ولـیـکـن ایـن صـفـت ره روان چـالـاکـسـتتـو نـازنـین جـهـانـی کـجـا تـوانـی کـرد
نه دست و پـای اجل را فرو تـوانی بـستنه رنگ و بـوی جهان را رها تـوانی کرد
تــو رسـتــم دل و جـانـی و سـرور مـرداناگـر بـه نفـس لئیمـت غـزا تـوانی کـرد
مـگـر کـه درد غـم عـشـق سـر زند در تـوبــه درد او غــم دل را روا تــوانـی کــرد
ز خـار چـون و چـرا این زمان چـو درگـذریبـه بـاغ جـنت وصـلش چـرا تـوانی کرد
اگـر تـو جـنس همایی و جـنس زاغ نه ایز جان تو میل به سوی هما توانی کرد
همای سایه دولت چو شمس تبریزیستنگر کـه در دل آن شـاه جـا تـوانی کـرد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج