فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١٥١: کدام لب که از او بوی جان نمی آید

کـــدام لــب کــه از او بـــوی جـــان نــمــی آیــدکـدام دل کـه در او آن نـشـان نـمـی آیـدمــثــال اشــتـــر هــر ذره ای چــه مــی خــایــداگـر نـوالـ…

کـــدام لــب کــه از او بـــوی جـــان نــمــی آیــدکـدام دل کـه در او آن نـشـان نـمـی آیـد
مــثــال اشــتـــر هــر ذره ای چــه مــی خــایــداگـر نـوالـه از آن شـهـره خـوان نـمـی آید
سـگـان طـمـع چـپ و راسـت از چـه مـی پـویندچـو بـوی قـلـیه از آن دیـگـدان نـمـی آیـد
چـراسـت پــنـجـه شـیـران چـو بــرگ گـل لـرزاناگـر ز غـیب بـه دل هـا سـنـان نـمـی آید
هـزار بــره و گــرگ از چــه روی هـم عــلــفــنــدبه جان چو هیبت و بـانگ شبان نمی آید
بــرون گـوش دو صـد نـعـره جـان هـمـی شـنـودتـو هوش دار چـنین گـر چـنـان نـمـی آید
در ایــن جـــهــان کــهــن جـــان نــو چـــرا رویــدچـو هر دمی مـددی زان جـهان نمی آید
به دست خویش تو در چشم می فشانی خاکنـه آن کـه صـورت نـو نـو عـیان نـمـی آید
شــکـســتــه قـرن نـگـر صــد هـزار ذوالـقـرنـیـنقرین بـسیست که صاحب قران نمی آید
دهـان و دســت بــه آب وفــا کــی مـی شــویـدکه دم دمش می جان در دهان نمی آید
دو سـه قـدم بـه سـوی بـاغ عـشـق کس ننهادکه صـد سـلامش از آن بـاغبـان نمی آید
ورای عــشـــق هــزاران هــزار ایــوان هــســـتز عـزت و عـظــمـت در گـمـان نـمـی آیـد
بـــه هــر دمــی ز درونــت ســتـــاره ای تـــابـــدکـه هین مگو کـاثـری ز آسـمان نمی آید
دهـان بــبــنـد و دهـان آفــریـن کـنـد شــرحــشبـه صـورتـی کـه تـو را در زبـان نـمـی آید

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج