فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ١٥٠: هزار جان مقدس فدای روی تو باد

هـزار جــان مـقــدس فــدای روی تــو بــادکه در جهان چو تو خوبی کسی ندید و نزادهـزار رحــمــت دیـگــر نــثــار آن عــاشــقکـه او بــه دام هـوای چـو تـو…

هـزار جــان مـقــدس فــدای روی تــو بــادکه در جهان چو تو خوبی کسی ندید و نزاد
هـزار رحــمــت دیـگــر نــثــار آن عــاشــقکـه او بــه دام هـوای چـو تـو شـهـی افـتـاد
ز صـورت تــو حــکـایـت کـنـنـد یـا ز صـفـتکه هر یکی ز یکی خوشترست زهی بـنیاد
دلم هزار گره داشت همچـو رشتـه سحـرز سحر چـشم خوشت آن همه گره بـگشاد
بلندبین ز تو گشتست هر دو دیده عشقبـبـیـن تـو قـوت شـاگـرد و حـکـمـت اسـتـاد
نشستـه ایم دل و عشق و کالبـد پـیشتیکـی خـراب و یکی مسـت وان دگر دلشـاد
بـه حـکـم تـسـت بـخـنـدانـی و بـگـریانـیهمه چو شاخ درختیم و عشق تـو چون بـاد
بـه بـاد زرد شـویم و بـه بـاد سـبـز شـویمتـو راست جمله ولایت تو راست جمله مراد
کـلـوخ و سـنـگ چـه دانـد بـهـار جـز اثـریبـهار را ز چـمن پـرس و سـنبـل و شـمشـاد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج