فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ١٥٠: ای بزیر زلف تو سایه نشین خورشید و ماه

ای بـزیر زلف تـو سـایه نشـین خـورشـید و ماهزلـف و رویت در نقـاب عـنبـرین خـورشـید و ماهســایـه زلـف چــو ابــر از پــیـش رویـت دور کـنتـا بـبـینـد آسـ…

ای بـزیر زلف تـو سـایه نشـین خـورشـید و ماهزلـف و رویت در نقـاب عـنبـرین خـورشـید و ماه
ســایـه زلـف چــو ابــر از پــیـش رویـت دور کـنتـا بـبـینـد آسـمـان اندر زمـین خـورشـید و مـاه
گـر مـه و خــور بــر نـیـایـد پــرده از رخ بــرفـگـنآینـه بـرگـیـر و انـدر روی بـین خـورشـیـد و مـاه
روز و شب گو ماه و خور را بـعد ازین جلوه مکنکز مه و خور بی نیازم من بدین خورشید و ماه
گر همی خواهد امان این از زوال آن از خسوفگو بـرو در سـایه زلفش نشـین خـورشید و ماه
از کـلـهـداران کـه دارد وز نـکـورویـان کــراســتدر قبـا سرو و صنوبـر بـر جـبـین خورشید و ماه
گفته بـر قدت بسی مدح و ثنا شمشاد و سروگـفـتـه بـر رویت هزاران آفـرین خـورشـید و ماه
خـود کجـا دارد کمند عنبـرین شمشـاد و سـروخـود کـجـا دارد لبـان شـکـرین خـورشـید و ماه
روی چـون آتـش نـمـودی تـا چـراغ خـویـشـتـنمی بـرافـروزند از آن نور مبـین خـورشـید و مـاه
ذره انـدر سـایـه تــو هـمـچـو مـاه و خـور شـودای تـرا از چـاکـران کـمـتـریـن خـورشـیـد و مـاه
سـیف فـرغـانی چـنین سـلـطـان عـالـم گـیر راآسـمان انگشـتـری زیبـد نگین خـورشـید و ماه

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج