فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ١٤: ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما

ای عـاشـقـان ای عـاشـقـان امروز مـاییم و شـماافـتــاده در غـرقـابــه ای تــا خــود کـه دانـد آشـنـاگر سـیل عالم پـر شود هر موج چـون اشتـر شودمـرغـان آ…

ای عـاشـقـان ای عـاشـقـان امروز مـاییم و شـماافـتــاده در غـرقـابــه ای تــا خــود کـه دانـد آشـنـا
گر سـیل عالم پـر شود هر موج چـون اشتـر شودمـرغـان آبــی را چـه غـم تــا غـم خـورد مـرغ هـوا
مـا رخ ز شـکـر افـروخـتـه بـا موج و بـحـر آموخـتـهزان سـان که ماهی را بـود دریا و طـوفان جـان فزا
ای شـیخ مـا را فـوطـه ده وی آب ما را غـوطـه دهای مـوســی عـمـران بــیـا بــر آب دریـا زن عــصــا
ایـن بـاد انـدر هـر سـری سـودای دیـگـر مـی پـزدســودای آن ســاقـی مـرا بــاقـی هـمـه آن شـمـا
دیـروز مـسـتـان را بـه ره بـربـود آن سـاقـی کـلـهامـروز مـی در مـی دهـد تــا بــرکــنـد از مــا قــبــا
ای رشک ماه و مشتری بـا ما و پـنهان چون پـریخوش خوش کشانم می بـری آخر نگویی تـا کجـا
هر جا روی تو با منی ای هر دو چشم و روشنیخواهی سوی مستیم کش خواهی ببر سوی فنا
عالم چـو کوه طور دان ما همچـو موسـی طالبـانهر دم تـجـلـی مـی رسـد بـرمی شـکـافـد کـوه را
یک پـاره اخضر می شود یک پاره عبـهر می شودیک پـاره گـوهر مـی شـود یک پـاره لـعـل و کـهربـا
ای طــالــب دیـدار او بــنـگــر در ایـن کــهـســار اوای که چه بـاد خورده ای ما مست گشتیم از صدا
ای بـاغـبـان ای بـاغـبـان در ما چـه درپـیچـیده ایگــر بــرده ایـم انـگــور تــو تــو بــرده ای انـبــان مـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج