فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ١٤٩: خدمت شمس حق و دین یادگارت ساقیا

خـدمت شـمس حـق و دین یادگارت سـاقـیابــاده گـردان چــیـســت آخــر داردارت ســاقـیـاسـاقـی گـلـرخ ز می این عـقـل ما را خـار نهتـا بــگـردد جـمـلـه گـل …

خـدمت شـمس حـق و دین یادگارت سـاقـیابــاده گـردان چــیـســت آخــر داردارت ســاقـیـا
سـاقـی گـلـرخ ز می این عـقـل ما را خـار نهتـا بــگـردد جـمـلـه گـل ایـن خـارخـارت سـاقـیـا
جـام چون طاووس پـران کن بـه گرد بـاغ بـزمتـا چـو طاووسـی شـود این زهر و مارت سـاقیا
کـار را بـگـذار مـی را بـار کـن بـر اسـب جـامتــا ز کـیـوان بــگـذرد ایـن کـار و بــارت ســاقـیـا
تـا تـو بـاشی در عزیزی ها بـه بـند خود دریمی کند ای سخـت جـان خـاکی خوارت ساقیا
چشمه رواق می را نحل بگشا سوی عیشتا ز چشمه می شود هر چشم و چارت ساقیا
عقل نامحرم بـرون ران تـو ز خلوت زان شرابتــا نـمـایـد آن صــنـم رخــســار نـارت ســاقــیـا
بـیخـودی از می بـگیر و از خـودی رو بـر کـنارتــا بــگــیـرد در کــنـار خــویـش یـارت ســاقــیـا
تو شوی از دست بینی عیش خود را بـر کنارچـون بـگـیـرد در بـر سـیـمـیـن کـنـارت سـاقـیـا
گـاه تـو گـیـری بــه بــر در یـار را از بـیـخـودیچـونـک بـیخـودتـر شـدی گـیرد کـنـارت سـاقـیـا
از مـی تـبــریـز گـردان کـن پـیـاپـی رطـل هـاتــا بــبــرد تــارهــای چــنــگ عــارت ســاقــیــا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج