فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ١٤٨: ای سر طره تو پای دلم را زنجیر

ای ســر طــره تـــو پـــای دلــم را زنــجــیــرتـویی از حسن تـوانگر منم از عشق فقیروی شـهیدان هوای تـو بـشـمـشـیر غـمـتهمه در کشتن خود گفته چو غازی تک…

ای ســر طــره تـــو پـــای دلــم را زنــجــیــرتـویی از حسن تـوانگر منم از عشق فقیر
وی شـهیدان هوای تـو بـشـمـشـیر غـمـتهمه در کشتن خود گفته چو غازی تکبیر
نـگـرانـی نـبـود سـوی گـلـسـتـان بـهـشـتبـی دلی را کـه بـود خـار غـمت دامن گیر
تـا غـم عـشـق تـو از انده خـویشـم بـرهاندشـادم از بـنـدگـی تـو چـو ز آزادی اسـیـر
پـایه حـسن تـو ای سرور خـوبـان آنجـاستاز بـلـنـدی کـه بـرو دسـت نـیـابـد تـقـریـر
عشق چون آمد و سرمایه عقل از من رفتاز پــی دفــع زیــان ســود نــدارد تــدبــیـر
نــزد بـــیــدار دلــان روز وصــالــســت آخـــردر شب هجر تـو بـی خوابـی ما را تـعبـیر
بــهـر سـلـطـان رخــت شـاه سـوار عـقـلـمگـوی انـدیشـه در افـگـند بـمـیدان ضـمـیر
آیت حـسـن تـو در نسـخ مـه و مـهر چـنـانمحـکـم افـتـاد که حـکمش نپـذیرد تـغـییر
مـا بــمـهـتـاب رخ تـو شـب خـود روز کـنـیـمآفـتـاب ار نـبــود بــر فـلـک ای بــدر مـنـیـر
بــخــدنـگ مـژه مــرغ دل مـن کــردشــکــارابــروی هـمـچـو کـمـان تـو و تـیـر تــقـدیـر
گر تـو شـمشـیر بـلا بـر سـر عـاشـق رانیرو نـگـردانـد ازو هـمـچــو نـشـانـه از تــیـر
بـــی مــداد مــدد تـــو قـــلــم فـــکــرت مــاکـنـد شـد تـا نکـند نقـش خـیالـت تـحـریر
ســیـف فـرغـانـی از بــخــت شـکـایـت داردورنـه در کـار کـسـی از تـو نیامـد تـقـصـیر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج