فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١٤٥: ای وصالت یک زمان بوده فراقت سال ها

ای وصــالــت یـک زمــان بــوده فــراقــت ســال هـاای بــه زودی بــار کـرده بــر شـتــر احـمـال هـاشـب شـد و درچــیـن ز هـجــران رخ چــون آفـتــابدرفــ…

ای وصــالــت یـک زمــان بــوده فــراقــت ســال هـاای بــه زودی بــار کـرده بــر شـتــر احـمـال هـا
شـب شـد و درچــیـن ز هـجــران رخ چــون آفـتــابدرفــتــاده در شــب تــاریــک بـــس زلــزال هــا
چـون همی رفتـی بـه سکتـه حـیرتـی حـیران بـدمچشم باز و من خموش و می شد آن اقبال ها
ور نـه سـکـتـه بـخـت بـودی مـر مـرا خـود آن زمـانچــهـره خـون آلـود کـردی بــردریـدی شـال هـا
بـر سـر ره جـان و صـد جـان در شـفاعـت پـیش تـودر زمان قربـان بـکردی خـود چـه بـاشد مال ها
تــا بــگـشـتــی در شــب تــاریـک ز آتــش نـال هـاتــا چــو احــوال قـیـامـت دیـده شـد اهـوال هـا
تــا بــدیـدی دل عــذابــی گــونــه گــونـه در فــراقسـنـگ خـون گـرید اگـر زان بـشـنـود احـوال ها
قـدهـا چـون تـیـر بــوده گـشـتـه در هـجـران کـمـاناشک خـون آلود گشـت و جـمله دل ها دال ها
چـون درسـتـی و تــمـامـی شـاه تــبــریـزی بــدیـددر صف نقصان نشست است از حیا مثـقال ها
از بــــرای جــــان پــــاک نـــورپــــاش مـــه وشـــتای خـداوند شـمس دین تـا نشـکـنی آمـال ها
از مــقـــال گـــوهــریــن بـــحـــر بـــی پـــایــان تـــولعل گشـتـه سـنگ ها و ملک گشـتـه حـال ها
حــال هـای کــامـلـانـی کــان ورای قــال هـاســتشــرمــســار از فــر و تــاب آن نــوادر قــال هــا
ذره هــای خــاک هــامــون گــر بـــیــابـــد بـــوی اوهـر یـکـی عـنـقـا شـود تـا بـرگـشـایـد بـال هـا
بــال هـا چــون بــرگــشــایـد در دو عــالـم نـنـگــردگــرد خـــرگــاه تـــو گــردد والــه اجـــمــال هــا
دیــده نــقـــصـــان مــا را خـــاک تـــبـــریــز صـــفـــاکـحـل بــادا تـا بـیـابــد زان بــسـی اکـمـال هـا
چـونـک نـورافـشـان کـنـی درگـاه بـخـشـش روح راخــود چــه پــا دارد در آن دم رونـق اعـمـال هـا
خود همان بـخـشش که کردی بـی خـبـر اندر نهانمـی کـنـد پــنـهـان پـنـهـان جـمـلـه افـعـال هـا
نـاگـهـان بــیـضــه شــکـافـد مـرغ مـعــنـی بــرپــردتــا هــمــا از ســایـه آن مــرغ گــیـرد فــال هــا
هم تو بنویس ای حسام الدین و می خوان مدح اوتـا بـه رغـم غـم بـبـینـی بـر سـعـادت خـال هـا
گر چه دست افزار کارت شد ز دستت بـاک نیستدست شمس الدین دهد مر پـات را خلخـال ها

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج