فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ١٤٤: چسان در بر کشم گستاخ چون پیراهن اندامش؟

چسان در بر کشم گستاخ چون پیراهن اندامش؟که رنگ ازبـوسـه خـورشید می بـازد لب بـامشچــه آگــاهـی ز حــال مـا خــمـار آلــودگــان دارد؟می آشامی که خالی بر…

چسان در بر کشم گستاخ چون پیراهن اندامش؟که رنگ ازبـوسـه خـورشید می بـازد لب بـامش
چــه آگــاهـی ز حــال مـا خــمـار آلــودگــان دارد؟می آشامی که خالی برنمی گردد زلب جامش
نـهـالــی راکــز او امـیـد مــن چــشــم ثــمــر داردزبــان مـار مـی ســازد نـگـه را، تــلـخ بــادامـش
تـــمــنــای رهــایــی دارم از زلــف گــرهــگــیــریکه از دلبـسـتـگی بـاد صـبـا شـد عـقـده دامش
چـه گویم شکر این نعمت که آن بـدخـو نمی داندکه من از بـوسه و پیغام خرسندم بـه دشنامش
کــیــم مــن تـــانــگــردم خـــاک راه انــتـــظــار او؟کـه بـرآتـش نشـانـد پـخـتـگـان راوعـده خـامـش
کـه دارد یـادصـائب ایـن چـنـیـن آیینـه رخـسـاری؟کـه پـیـراهـن شـود بــال پـری ازلـطـف انـدامـش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج