فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ١٤٤: هر آن نوی که رسد سوی تو قدید شود

هـر آن نـوی کـه رسـد سـوی تـو قـدیـد شـودچـو آب پـاک کـه در تـن رود پـلید شـودز شـیـر دیـو مـزیـدی مـزیـد تـو هـم از اوسـتکـه بـایزیـد از این شـیـردان…

هـر آن نـوی کـه رسـد سـوی تـو قـدیـد شـودچـو آب پـاک کـه در تـن رود پـلید شـود
ز شـیـر دیـو مـزیـدی مـزیـد تـو هـم از اوسـتکـه بـایزیـد از این شـیـردان یزیـد شـود
مــریــد خــوانــد خــداونــد دیــو وســوســه راکه هر که خورد دم او چو او مرید شود
چو مشرقست و چو مغرب مثال این دو جهانبـدین قریب شـود مرد زان بـعـید شـود
هر آن دلی که بـشورید و قی شدش آن شیرز شورش و قی آن شیر بـوسعید شود
هـر آنـک صـدر رهـا کـرد و خــاک ایـن در شـدهـزار قـفـل گـران را دلـش کـلـید شـود
تـرش تـرش تـو بـه خـسرو مگو که شیرین کوپـدیـد آیـد چـون خـواجـه نـاپـدیـد شـود
چـو غوره رست ز خـامی خـویش شد شیرینچـو ماه روزه بـه پـایان رسید عید شود
خــمــوش آیـنــه مــنــمــای در ولــایــت زنــگنما بـه قـیصـر رومش که تـا مرید شـود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج