فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ١٤٤: عقل دریابد تو را یا عشق یا جان صفا

عـقـل دریـابــد تــو را یـا عــشــق یـا جــان صــفـالوح محـفـوظـت شـناسـد یا ملایک بـر سـماجـبـرئیـلـت خـواب بـیـنـد یـا مـسـیـحـا یـا کـلـیـمچـرخ شـا…

عـقـل دریـابــد تــو را یـا عــشــق یـا جــان صــفـالوح محـفـوظـت شـناسـد یا ملایک بـر سـما
جـبـرئیـلـت خـواب بـیـنـد یـا مـسـیـحـا یـا کـلـیـمچـرخ شـاید جـای تـو یا سـدره هـا یا مـنـتـها
طور موسی بارها خون گشت در سودای عشقکز خداوند شمس دین افتد بـه طور اندر صدا
پـــر در پـــر بـــافــتــه رشــک احــد گــرد رخــشجـان احـمـد نـعـره زن از شـوق او واشـوقـنـا
غــیـرت و رشــک خــدا آتــش زنــد انـدر دو کــونگر سر مویی ز حسنش بی حجاب آید به ما
از ورای صــد هـزاران پــرده حــســنـش تــافــتــهنعـره ها در جـان فـتـاده مرحـبـا شـه مرحـبـا
ســجــده تــبــریـز را خــم درشـده سـرو سـهـیغـاشـیـه تــبــریـز را بــرداشـتــه جـان سـهـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج