فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ١٤٣: چسان دل رانگه دارد کسی از چشم قتالش ؟

چـسـان دل رانگه دارد کسی از چـشم قتـالش ؟کـه گـیـراتـر ز شـاهـین اسـت مـژگـان سـبـکـبـالـشنـگـردد چـون نـگـاه خـلـق حـیران خـط و خـالـش؟کــه گــیــرات…

چـسـان دل رانگه دارد کسی از چـشم قتـالش ؟کـه گـیـراتـر ز شـاهـین اسـت مـژگـان سـبـکـبـالـش
نـگـردد چـون نـگـاه خـلـق حـیران خـط و خـالـش؟کــه گــیــراتــر بـــوداز خــون نــاحــق چــهــره آلــش
ازان آن چـهـره زیـبـاسـت از عـین الـکـمـال ایـمـنکــه بــرآتــش ســپــنـد خــانـه زادی دارداز خــالــش
همان درخـواب خـون خـلق راچـون آب می نوشـدبـه خون مردمان تـشنه است از بـس چشم قتـالش
ز حـسـن بـی مـثـالـی دارم امـیـد هـم آغـوشـیکـه نگـرفـتـه اسـت در آغـوش خـود آیینه تـمـثـالـش
نـدیده اسـت از غـرور حـسـن هـرگـزسـایه خـودرانـدارد رحـم بـرخـود هـر کـه مـی افـتـد بـه دنـبـالـش
چــرا پــروانـه ای مـمـنـون شـمـع انـجــمـن گـرددکه آتـش می جـهد چـون سنگ و آهن از پـرو بـالش
مـرا آیـیـنـه رویـی هـمـچــو پــرتــو مـضـطـرب داردکـه از شـوخـی نـبــنـدد نـقـش درآیـیـنـه تـمـثـالـش
زرویـش چـون نـگـه دارم نـگـاه طـفـل مـشـرب را؟کـه صـد دام تــمـاشـاهـســت در هـر دانـه خــالـش
نمی دانم کجا می خورده است آن شوخ بی پرواکــه شــرم آلــود مــی ریــزد عــرق ازچــهــره آلــش
(نـمـی آیـد بــه حــال ز تــدبــیـر مــســیـحــا هـمکسی کز گردش چشمی دگرگون گشت احوالش )
نــدارد زهــره گــفــتـــار صــائب درقــیــامــت هــمنظـر بـازی کـه مـی سـازد شـکـوه حـسـن اولـالـش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج