فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ١٤٢: مرا وصال تو باید صبا چه سود کند

مـرا وصـال تــو بــایـد صـبــا چــه ســود کـنـدچـو من زمین تـو گشتـم سما چـه سود کندایـا بــتــان شــکــرلـب چــو روی شــه دیـدممـرا جــمـال و کـمـال …

مـرا وصـال تــو بــایـد صـبــا چــه ســود کـنـدچـو من زمین تـو گشتـم سما چـه سود کند
ایـا بــتــان شــکــرلـب چــو روی شــه دیـدممـرا جــمـال و کـمـال شـمـا چـه سـود کـنـد
دلـم نـمـانـد و گــدازیـد چــون شــکــر در آبجــمــال مــاه رخ دلــربـــا چــه ســود کــنــد
فــلـک بــبــســت مـیـان مـرا ز فــضــل کـمـرولـیک بـی شـه شـهره قـبـا چـه سـود کـنـد
هزار حـیلـه کـنـم مـن دغـا و شـیوه عـشـقچـو شـه حـریف نبـاشـد دغـا چـه سـود کند
مـرا بــقــا و فــنـا از بــرای خــدمــت اوســتمـرا چـو آن نـبــود ایـن بــقـا چـه سـود کـنـد
ســـقــا و آب بـــرای حـــرارت جـــگــرســـتجگر چو خون شد ای دل سقا چه سود کند
فـلـک بـه نالـه شـد از بـس دعـا و زاری مـنچـو بـخـت یـار نـبـاشـد دعـا چـه سـود کـنـد
مـگـو چـنین تـو چـه دانی بـلـادریسـت نـهانخـدای داند و بـس کـاین بـلا چـه سـود کـند
چو خونبـهای تو ای دل هوای عشق ویستمگو که کشتـه شدم خـونبـها چـه سود کند
تو هان و هان به دل و دیده خاک این ره شوچـو خـاک بـاشـی بـاید عـلـا چـه سـود کـند
در آن فـلـک کـه شـعـاعـات آفـتــاب دلـسـتهـزار ســایـه و ظــل هـمـا چــه ســود کـنـد
هما و سـایه اش آن جـا چـو ظلمتـی بـاشـدز نـور ظــلـمـت غــیـر فــنـا چــه ســود کـنـد
دلـــا تــــو چـــنـــد زنـــی لـــاف از وفـــاداریبــرو بــه بــحـر وفـا ایـن وفـا چـه سـود کـنـد
صــفـای بــاقـی بــایـد کـه بــر رخــت تــابــدتـو جـندره زده گـیر این صـفـا چـه سـود کـند
چــو کـبــر را بــگـذاری صــفــا ز حــق یـابــیبــدانـی آنـگـه کـایـن کـبـریـا چـه سـود کـنـد
بــرو بــه نـزد خــداونــد شــمــس تــبــریـزیفـقـیـر او شــو جــانـا غــنـا چــه ســود کـنـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج