فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ١٤٢: دولتی همسایه شد همسایگان را الصلا

دولتی همسایه شد همسایگان را الصلازین سـپـس بـاخـود نماند بـوالعـلی و بـوالعـلـاعاقبـت از مشرق جان تیغ زد چون آفتـابآن که جـان می جـست او را در خـلاء و…

دولتی همسایه شد همسایگان را الصلازین سـپـس بـاخـود نماند بـوالعـلی و بـوالعـلـا
عاقبـت از مشرق جان تیغ زد چون آفتـابآن که جـان می جـست او را در خـلاء و در ملأ
آن ز دور آتـش نماید چـون روی نوری بـودهـمـچــنـان کـه آتــش مـوسـی بــرای ابــتــلـا
الصـلا پـروانه جـانان قـصـد آن آتـش کـنیدچــون بــلــی گــفــتــیـد اول دررویـد انـدر بــلــا
چون سمندر در میان آتشش بـاشد مقامهر که دارد در دل و جان این چنین شوق و ولا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج