فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ١٤١: کسی خراب خرابات و مست می باشد

کسی خـراب خـرابـات و مسـت می بـاشداز او عـمـارت ایـمـان و خــیـر کـی بــاشــدیـکـی وجــود چــو آتــش بــود نـبــاشــد آبمـحـال بـاشـد یـک مـه بـهـار و…

کسی خـراب خـرابـات و مسـت می بـاشداز او عـمـارت ایـمـان و خــیـر کـی بــاشــد
یـکـی وجــود چــو آتــش بــود نـبــاشــد آبمـحـال بـاشـد یـک مـه بـهـار و دی بـاشـد
منم خـراب خـرابـات و مسـت طـاعـت حـقدرون شـهـر مـعـظـم ز نـیـک و بـی بـاشـد
عــمــارتــیـســت خــرابــاتــیـان شــهـر مـراکه خانه هاش نهان در زمین چو ری باشد
شـکوفـه هاسـت درخـتـان زهد را ز شـرابنه آن شراب که اشکوفه هاش قی بـاشـد
چو هست و نیست مرا دید چشم معتزلیبـگفـت دیدم معـدوم را کـه شـی ء بـاشـد
بـه سایه ها و بـه خورشید شمس تبـریزیکه بـی مکان و زمان آفـتـاب و فـی بـاشـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج