فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ١٣: مرا باز اتفاق افتاد عشق سرو بالایی

مـرا بــاز اتــفـاق افـتــاد عـشــق ســرو بــالـایـیکه حسنش مجلس افروزست و رویش عالم آراییمرا سـلطـان حـسـنش گفـت اگـر از بـهر ما داریدلـی پـرخـون ز ا…

مـرا بــاز اتــفـاق افـتــاد عـشــق ســرو بــالـایـیکه حسنش مجلس افروزست و رویش عالم آرایی
مرا سـلطـان حـسـنش گفـت اگـر از بـهر ما داریدلـی پـرخـون ز اندوهی سـری مجـنون ز سـودایی
بـهـر بـاذی مـکـن پـرچـین چـو روی آب پـیشـانـیکـزیـن سـان مـوج انـده را دلـی بــایـد چـو دریـایـی
ایا بـی عـشـق تـو چـون می روانم فـتـنه انگیزیایـا بــی ذکـر تــو چـون نـی زبــانـم بــاد پــیـمـایـی
بـشـیـرینـی سـخـن مـا را زبـانـت صـیـد کـرد آریتــو صـیـاد مـگـس گـیـری و دام تــسـت حــلـوایـی
سـمـاع نامـت ای دلـبـر مرا کـردسـت سـرگـردانبـیـادسـتـی بـزن تـا مـن ز خـود بـیـرون نـهـم پـایی
اگر ملک دو عالم را بـمن بـخـشی یقین می دانکـه نـپـسـنـدم اقـامـت را بــرون از کـوی تـو جـایـی
بـبـخـت خـویش و رای تـو تـوان اندر تـو پـیوستـنکـجـا بـاشـد چـنان بـخـت و کیت افـتـد چـنین رایی
چـو وصـلـت آرزو دارم نـخـواهـم زیـسـتـن بـی تـوروا داری کـه مـن مـسـکـیـن بــمـیـرم در تـمـنـایـی
نـمـی دانـم بــدیـن طــالـع بــروز وصــل چــون آردشـب هجـران لـیلـی را چـو مـجـنون نـاشـیکـبـایی
بـجـز عـاشـق نـبـیند کـس جـمـال روی جـانـان رانـمـودن کـار خـورشـیـدسـت و دیـدن کـار بـیـنـایـی
عـزیز مصـر نشـناسـد کـه او را کـیسـت در خـانهکـمـال حــسـن یـوســف را نـدانـد جــز زلـیـخــایـی
چو سعدی سیف فرغانی جهان را عذر می گویدنــه مــن تــنــهـا گــرفــتــارم بــدام زلــف زیـبــایـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج