فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ١٣: بالا نکرده ساعد او راحیا هنوز

بــالـا نـکـرده ســاعـد او راحــیـا هـنـوزبـیعت نکرده اسـت بـه دسـتـش حـنا هنوزآواز عندلیب به گوشش نخورده استبــرگـرد او نـگـشـتــه نـسـیـم صـبــا هـن…

بــالـا نـکـرده ســاعـد او راحــیـا هـنـوزبـیعت نکرده اسـت بـه دسـتـش حـنا هنوز
آواز عندلیب به گوشش نخورده استبــرگـرد او نـگـشـتــه نـسـیـم صـبــا هـنـوز
در غنچه است جـلوه گلزار شو خیشدسـتـش گـلـی نـچـیده ز رنـگ حـنـا هنـوز
گل عـیب بـیوفـایی خـود را عـلاج کـردنـشـنـیده اسـت عـهـد تـو بـوی وفـا هـنـوز
صـدبــار چـیـن ابــروی او داد رخـصـتـممـن سـر نـمـی کـشـم ز کـمـنـد وفـا هنوز
ای دیـده از غـبــار ره او چــه دیـده ایدر پــرده اســت خــاصــیـت تــوتــیـا هـنـوز
صـائب هزار قاصد یأس آمد و گذشـتچون برق می پرد به رهش چشم ما هنوز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج