فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ١٣: ای باد بی آرام ما با گل بگو پیغام ما

ای بــاد بــی آرام مــا بــا گــل بــگــو پــیـغــام مــاکای گل گریز اندر شـکر چـون گشـتـی از گلشن جـداای گـل ز اصـل شـکـری تــو بــا شـکـر لـایـقـتــ…

ای بــاد بــی آرام مــا بــا گــل بــگــو پــیـغــام مــاکای گل گریز اندر شـکر چـون گشـتـی از گلشن جـدا
ای گـل ز اصـل شـکـری تــو بــا شـکـر لـایـقـتــریشـکر خـوش و گل هم خـوش و از هر دو شیرینتـر وفا
رخ بــر رخ شــکــر بــنــه لــذت بــگــیــر و بــو بــدهدر دولــت شـــکــر بـــجـــه از تـــلــخـــی جـــور فــنــا
اکـنون کـه گـشـتـی گـلـشـکـر قـوت دلی نور نظـراز گــل بـــرآ بـــر دل گــذر آن از کــجـــا ایــن از کــجــا
بـا خار بـودی همنشین چـون عقل بـا جـانی قرینبــر آســمــان رو از زمـیـن مـنـزل بــه مـنـزل تــا لــقــا
در سـر خـلـقـان مـی روی در راه پـنـهان مـی رویبـستان بـه بـستان می روی آن جا که خیزد نقش ها
ای گـل تـو مرغ نادری بـرعـکـس مرغـان می پـریکـامـد پــیـامـت زان سـری پــرهـا بــنـه بــی پــر بــیـا
ای گل تو این ها دیده ای زان بر جهان خندیده ایزان جــامـه هـا بــدریـده ای ای کـربــز لـعــلـیـن قــبــا
گـل های پـار از آسـمـان نعـره زنـان در گـلـسـتـانکـای هر کـه خـواهـد نـردبـان تـا جـان سـپـارد در بـلـا
هین از ترشح زین طبـق بـگذر تو بی ره چون عرقاز شــیـشــه گـلـابــگــر چــون روح از آن جــام ســمـا
ای مقـبـل و میمون شـما بـا چـهره گـلـگـون شـمابـودیـم مـا هـمـچـون شـمـا مـا روح گـشـتـیـم الـصـلـا
از گـلـشـکـر مقـصـود ما لطـف حـقـسـت و بـود ماای بــود مـا آهـن صــفــت وی لـطــف حــق آهـن ربــا
آهـن خــرد آیـیـنــه گــر بــر وی نــهـد زخــم شــررمـا را نمی خـواهد مـگـر خـواهم شـمـا را بـی شـمـا
هان ای دل مشکین سخـن پـایان ندارد این سخنبـا کـس نـیارم گـفـت مـن آن هـا کـه مـی گـویی مـرا
ای شـمـس تـبـریـزی بـگـو سـر شـهـان شـاه خـوبی حرف و صوت و رنگ و بو بی شمس کی تابد ضیا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج