فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 فروردین 1403

شماره ١٣: از گرفتاری دلم فارغ زپیچ و تاب شد

از گــرفــتـــاری دلــم فــارغ زپـــیــچ و تــاب شــدنــالــه زنــجـــیــر، خــوابـــم را صــدای آب شــدکـوتـه اسـت از حـرف خـاموشـان زبـان اعـتـراضای…

از گــرفــتـــاری دلــم فــارغ زپـــیــچ و تــاب شــدنــالــه زنــجـــیــر، خــوابـــم را صــدای آب شــد
کـوتـه اسـت از حـرف خـاموشـان زبـان اعـتـراضایمن از تیغ است هر خونی که مشک ناب شد
جـهـل دارد هـمـچـنـان خـم در خـم عـصـیان مـراگر بـه ظاهر قامت خـم گشـتـه ام محـراب شـد
با فقیران دست در یک کاسه کردن عیب نیستبــحــر بــا آن مـنـزلـت هـمـکـاسـه گـرداب شـد
چـون رگ سـنـگ اسـت اهل درد را بـر دل گـراندر مـیان زخـمـها زخـمـی کـه بـی خـونـاب شـد
شـرم هیهـات اسـت خـوبـان را سـپـرداری کـنـدهـالــه نـتــوانـد حــجــاب پــرتــو مـهـتــاب شــد
گـر بــرآرد مـی زخــود پــیـمـانـه مـا دور نـیـسـتپــنــجــه مــرجــان نـگــاریـن در مــیـان آب شــد
فـکـر مـن صـائب جــهـان خــاک را دل زنـده کـرداین سـفـال خـشـک از ریحـان من سـیراب شـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج