فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ١٣٩: میان باغ گل سرخ های و هو دارد

مــیـان بــاغ گــل ســرخ هــای و هــو داردکــه بــو کــنــیـد دهـان مــرا چــه بــو داردپـیـالـه ای بـه مـن آورد لـالـه کـه بــخـوریخــورم چــرا نـخـو…

مــیـان بــاغ گــل ســرخ هــای و هــو داردکــه بــو کــنــیـد دهـان مــرا چــه بــو دارد
پـیـالـه ای بـه مـن آورد لـالـه کـه بــخـوریخــورم چــرا نـخـورم بــنـده هـم گـلـو دارد
گلو چـه حاجـت می نوش بـی گلو و دهانرحـیق غـیـب کـه طـعـم سـقـا هـمـو دارد
چـو سـال سـال نشاطست و روز روز طربخـنک مرا و کـسـی را کـه عـیش خـو دارد
چـرا مقـیم نبـاشـد چـو ما بـه مجـلس گـلکـســی کـه ســاقـی بــاقـی مـاه رو دارد
بــه آفـتــاب جــلـالـت کـه ذره ذره عـشـقنـهـان بــه زیـر قــبــا ســاغــر و کــدو دارد
سؤال کـردم از گـل کـه بـر کـه می خـندیجــواب داد بــدان زشــت کـو دو شــو دارد
غـلـام کـور کـه او را دو خـواجـه مـی بــایـدچـو سـگ همیشـه مقـام او میان کـو دارد
سؤال کردم از خار کاین سلاح تـو چـیستجـــواب داد کـــه گــلــزار صـــد عـــدو دارد
هزار بـار چـمـن را بـسـوخـت و بـازآراسـتچه عشق دارد با ما چه جست و جو دارد
ز شمس مفخر تبریز پرس کاین از چیستوگـر چــه دفـع دهـد دم مـخـور کـه او دارد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج