فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ١٣٩: مرا از عشق تو دستیست بر دل

مرا از عشق تـو دستیست بـر دلمـرا از دسـت تـو پـایـیـسـت در گـلمــرا از نـقــطــه خــالــت زده مـوجمـحــیـط عــشــق تــو در مـرکــز دلمــرا در عــالــم…

مرا از عشق تـو دستیست بـر دلمـرا از دسـت تـو پـایـیـسـت در گـل
مــرا از نـقــطــه خــالــت زده مـوجمـحــیـط عــشــق تــو در مـرکــز دل
مــرا در عــالــم دل خــســروانـنــدهـمـه فـرهـاد آن شـیـرین شـمـایـل
دگــر مــردار بــویــحــیـی نــگــردماگـر گـردم بــتـیـغ عـشـق بــسـمـل
چـو تـو در رفـتـن آیی آب چـشـممرود انــدر پـــی تـــو چـــنــد مــنــزل
دریـن ره چـون جــرس بــردارم آوازفـغـان از دل کـنم همچـون جـلـاجـل
رفـیـق تــســت نـغـمـت را بــنـالـدبــریـن بــالـاشــتــر در زیـر مـحــمـل
تــو نـزدیـک مــنـی مــن دور از تــوتـو بـا من همنشـین من از تـو غافل
بـتـیـغ غـیـرت ای جـان بـر دلـم زنمـرا از غـیـر خــود پــیـونـد بــگـسـل
بزلف خویش قیدم کردی و هستمـرا حـل کـردن این عـقـده مشـکـل
دل مــجــنــون مــن دیـوانـه کــردارشد اندر بـند آن مسـکین سـلاسـل
چــو کـوزه آب عـشـقـت خـورد آدمدر آن حـالت که بـودش صورت از گل
بــاقـبــال وصــالـت بــنـده یـی کـوکه همچون سیف فرغانیست مقبل

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج