فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ١٣٨: هم دلبر من با من دلدار شود روزی

هــم دلــبـــر مــن بـــا مــن دلــدار شــود روزیهم گـلـشـن بـخـت من بـی خـار شـود روزیانــدر ره او نــبـــود جــان کــنــدن مــن ضــایــعآنـکـس کـه د…

هــم دلــبـــر مــن بـــا مــن دلــدار شــود روزیهم گـلـشـن بـخـت من بـی خـار شـود روزی
انــدر ره او نــبـــود جــان کــنــدن مــن ضــایــعآنـکـس کـه دلـم بــســتــد دلـدار شـود روزی
خـــود را بـــامــیــد آن دلـــشـــاد هــمــی دارمکآنکس که غمش خوردم غمخوار شود روزی
بـاشـد که شـبـی ما را شـکری بـود از وصلشور نـی گـلـه از هـجــرش نـاچــار شــود روزی
بــنـمـود مـرا عـشـقـش آســان و نـدانـســتــمکـیـن کـار بــدیـن غـایـت دشــوار شـود روزی
همـچـون نفـس عـیسـی در مرده دمـد روحـیآنـکـس کـه ز عـشــق او بــیـمـار شـود روزی
از ســکــه مــهــر او مــهــر ار چــو درم گــیـریاز نــقــد تــو هـریـک جــو دیـنــار شــود روزی
دزدیـده دل خــود را بــر خــنــجــر اوزن ســیـفکآن مـرغ کـه نـکـشـنـدش مـردار شـود روزی
بی ماه رخش بختم شبهاست که می خسبددولــت بـــود ار نــاگـــه بـــیــدار شـــود روزی
آن غــم کـه هـمـی آمـد از هـر طــرفــی ده دهگـر کـم نـکـنـد یـک یـک بــسـیـار شـود روزی
بــا مــحــنـت عــشــق تــو امــیـد هـمـی دارمکـین دولـت سـرمسـتـم هشـیار شـود روزی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج