فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ١٣٨: ندا رسید به جان ها که چند می پایید

ندا رسـید بـه جـان ها که چـند می پـاییدبــه سـوی خــانـه اصـلـی خـویـش بــازآیـیـدچو قاف قربت ما زاد و بود اصل شماستبـه کـوه قـاف بــپـریـد خـوش چـو ع…

ندا رسـید بـه جـان ها که چـند می پـاییدبــه سـوی خــانـه اصـلـی خـویـش بــازآیـیـد
چو قاف قربت ما زاد و بود اصل شماستبـه کـوه قـاف بــپـریـد خـوش چـو عـنـقـایـیـد
ز آب و گل چو چنین کنده ایست بـر پـاتانبــجـهـد کـنـده ز پــا پــاره پــاره بــگـشـایـیـد
سـفـر کنید از این غـربـت و بـه خـانه رویداز ایـن فــراق مــلــولــیـم عــزم فــرمــایـیــد
بــه دوغ گــنـده و آب چــه و بــیـابــان هـاحـیـات خـویش بـه بـیهـوده چـنـد فـرسـاییـد
خـدای پـر شما را ز جـهد سـاخـتـه استچـو زنـده ایـد بــجـنـبـیـد و جـهـد بــنـمـایـیـد
بـه کـاهـلـی پـر و بـال امـیـد مـی پـوسـدچــو پــر و بــال بــریـزد دگـر چــه را شـایـیـد
از این خـلـاص ملـولید و قـعـر این چـه نیهـلــا مــبــارک در قــعــر چــاه مــی پــایـیـد
نـدای فـاعـتـبــروا بـشـنـویـد اولـوالـابـصـارنـه کـودکـیـت سـر آسـتـین چـه مـی خـایید
خود اعتـبـار چه بـاشد بـجز ز جو جستـنهـلـا ز جـو بــجـهـیـد آن طـرف چـو بـرنـایـیـد
درون هـاون شـهـوت چـه آب مـی کـوبـیدچــو آبــتــان نــبــود بــاد لــاف پــیــمــایــیــد
حـطـام خـوانـد خـدا این حـشـیش دنـیا رادر این حشیش چو حیوان چه ژاژ می خایید
هـلـا کـه بــاده بـیـامـد ز خـم بــرون آیـیـدپــی قــطــایـف و پــالــوده تــن بــپــالــایـیــد
هـلـا کـه شـاهـد جـان آینـه همـی جـویدبــه صــیـقــل آیـنــه هـا را ز زنــگ بــزدایـیـد
نمی هلـند کـه مخـلـص بـگـویم این ها راز اصـل چـشـمـه بـجـویـیـد آن چـو جـویـاییـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج