فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ١٣٨: ازان از دست نگذارد قدح چشم فسونسازش

ازان از دست نگذارد قدح چـشم فسونسازشکـه هـر پــیـمـانـه چـون آیـیـنـه آرد بــرسـر نـازشلب حـرف آفرینش تـا حـدیثـی را بـه هم بـنددهزاران دفتـر انشا می …

ازان از دست نگذارد قدح چـشم فسونسازشکـه هـر پــیـمـانـه چـون آیـیـنـه آرد بــرسـر نـازش
لب حـرف آفرینش تـا حـدیثـی را بـه هم بـنددهزاران دفتـر انشا می کند چـشم سخـنسـازش
نـگـاه مـوشـکـافـان بـی خـبــر بـود از دهـان اونشد تـاخـط مشکین چـون لب پـیمانه دمسـازش
ز صــیـد لـاغــر مـن مـیـهـمـانـداری نـمـی آیـدخوشا کبکی که سازد سینه پای انداز شهبازش
کـجـا دارد خـبـر از اوج اسـتـغـنـای شـاخ گـل؟گـرفـتـاری کـه از بـام قـفـس نـگـذشـتـه پـروازش
اگر چون تیغ خاموشی شعار خود کند عاشقهمـان بـرروی کـار افـتـد چـو جـوهـر بـخـیه رازش
حـریف گـوشـه ابـروی صـیقـل نیسـتـم صـائبمــن و آیــیــنــه تــاری کــه نــتــوان داد پــردازش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج