فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١٣٧: با چنین شمشیر دولت تو زبون مانی چرا

بــا چـنـیـن شـمـشـیـر دولـت تـو زبـون مـانـی چـراگوهری بـاشـی و از سـنگی فـرومانی چـرامـی کـشـد هـر کـرکـسـی اجـزات را هـر جـانـبـیچـون نه مـرداری تـ…

بــا چـنـیـن شـمـشـیـر دولـت تـو زبـون مـانـی چـراگوهری بـاشـی و از سـنگی فـرومانی چـرا
مـی کـشـد هـر کـرکـسـی اجـزات را هـر جـانـبـیچـون نه مـرداری تـو بـلـک بـاز جـانانی چـرا
دیــده ات را چــون نــظــر از دیــده بــاقــی رســیـددیده ات شـرمـین شـود از دیده فـانـی چـرا
آن که او را کس بـه نسیه و نقد نسـتـاند بـه خـاکاین چـنین بـیشـی کند بـر نقـده کانی چـرا
آن سیه جـانی که کفر از جـان تـلخش ننگ داشتزهـر ریـزد بـر تـو و تـو شـهـد ایـمـانـی چـرا
تــو چــنـیـن لـرزان او بــاشـی و او سـایـه تــوسـتآخر او نقشیست جسمانی و تو جانی چرا
او هـمـه عـیـب تـو گـیـرد تـا بــپــوشـد عـیـب خـودتـو بـر او از غیب جان ریزی و می دانی چرا
چون در او هستـی بـه بـینی گویی آن من نیستـمدعـوی او چـون نـبـینـی گـوییـش آنـی چـرا
خـشـم یاران فرع بـاشـد اصـلشـان عشـق نوسـتاز بـرای خـشـم فـرعـی اصـل را رانـی چـرا
شه به حق چون شمس تبریزیست ثانی نیستشنـاحـقـی را اصـل گـویی شـاه را ثـانی چـرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج