فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١٣٧: اگر صیدی برد جان از نگاه ناوک اندازش

اگــر صــیـدی بــرد جــان از نــگــاه نــاوک انــدازشبــه یـک انــداز آرد درکــمــنــد خــویــش آوازشبـت خـوش نـغـمـه مـن قـدر عـاشـق رانـمـی دانـدکـه…

اگــر صــیـدی بــرد جــان از نــگــاه نــاوک انــدازشبــه یـک انــداز آرد درکــمــنــد خــویــش آوازش
بـت خـوش نـغـمـه مـن قـدر عـاشـق رانـمـی دانـدکـه دارد عـنـدلـیـب خـانـه زاری هـمـچـو آوازش
بــه شــکـر خــنـده آن لـب چــراایـمـان نـیـارد گـل؟که پرورده است عمری درکنار خویش اعجازش
چه یکرنگی است با هم عشق عالمسوز وآتش راکه رسـواتـر شـود از پـرده پـوشی خـرده رازش
بــه دام زلـف کـافـر کـیـش اوصـائب مـن آن مـرغـمکـه از ذوق گـرفـتــاری ز خـاطـر رفـت پــروازش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج