فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ١٣٦: از نظرت روی ما ماه منور شود

از نــظـــرت روی مـــا مـــاه مـــنــور شـــودوز قــدمــت کــوی مــا مــعــدن گــوهـر شــودبــی مـدد تــو کـجـا نـور دهـد شـب بــمـاهور نــه بـــروز آ…

از نــظـــرت روی مـــا مـــاه مـــنــور شـــودوز قــدمــت کــوی مــا مــعــدن گــوهـر شــود
بــی مـدد تــو کـجـا نـور دهـد شـب بــمـاهور نــه بـــروز آفـــتـــاب از تـــو مـــنــور شـــود
تـا تـو نخواهی کسی وصل تو نارد بـدستورچـه در آن جـسـتـجـوش پـای طلب بـر شود
تـا کـه بـیفـتـم بـروی در قـدم تـو چـو گـویکـاش مـرا پـای سـعـی در پـی تـو سـر شـود
گـر بـگـدایی چـو مـن بـنـگـری از راه لـطـفهــم زر او کــیــمــیــا هــم مــس او زر شـــود
چــون بــزمـیـن آفـتــاب در نـگـرد زآسـمـانشــبــنـم افــتــاده را ســر بــفـلـک بــر شــود
گر سـوی دوزخ بـرند از سـر کوی تـو خـاکقــطــره مـاء حــمـیـم رشــحــه کــوثــر شــود
مـاه بــجــای بــلـنـد از تــو چــه بــالــا بــودسـرو بــپــای دراز بــا تــو چـه هـمـسـر شـود
در کـف میزان عـقـل نیسـت بـقـیمت یکیگــر چـــه زر و ســنــگ را وزن بـــرابـــر شــود
دل دو جـهان تـرک کـرد تـا بـقـبـولـت رسـدبــکــر چــو گــردد عــروس لــایــق زیـور شــود
ایـن تــن رنـجــور را نـقــد بــود مـرگ جــانگــر دل بـــیــمــار را درد تـــو کــمــتـــر شـــود
دل هـمـگـی گـشـت روح از نـظـر تـو بـلـیاز نــظــر آفــتـــاب ســنــگ مــجــوهــر شــود
از می عشقت چو من گر بخورد جرعه ییزاهــد پـــرهــیــزکــار رنــد و قـــلــنــدر شـــود
زآتـش سودای تو سیف چو لب خشک کردهم نفسش گرم گشت هم سخنش تر شود
عـز تـو و بـخـت خـویش دیدم و معلوم شـدکآنــچــه مــرا آرزوســت دیــر مــیـســر شــود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج