فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ١٣٥: بگشای لب شیرین بازار شکر بشکن

بـگـشـای لـب شـیـریـن بـازار شـکـر بـشـکـنبـنـمـای رخ رنـگـیـن نـامـوس قـمـر بـشـکـنچـون چـشم تـرم دیدی لب بـر لب خشکم نهآن شربـت هجـران را تـلخی بـشک…

بـگـشـای لـب شـیـریـن بـازار شـکـر بـشـکـنبـنـمـای رخ رنـگـیـن نـامـوس قـمـر بـشـکـن
چـون چـشم تـرم دیدی لب بـر لب خشکم نهآن شربـت هجـران را تـلخی بـشکر بـشکن
دنــیـا ز دهــان تــو مــهــر از خــمــشــی داردآن طرفه غزل بـرخـوان وآن مهر بـزر بـشـکن
گـر کـان بـدخـشـانـرا سـنگـیسـت بـرو رنگـیتـو حـقـه در بـگشـا سـنگش بـگهر بـشـکن
ور نـیـشــکــر مــصــری از قــنــد زنــد لــافــیتـو خـشـک نبـاتـش را زآن شـکر تـر بـشکن
دل گـنـج زرسـت او را در بـسـتـه هـمـی دارمدست آن تو زر بستان حکم آن تو در بشکن
در کـفـه مـیـزانـت کـعـبـه چـه بــود؟ سـنـگـیای قبـله جـان زآن دل ناموس حـجـر بـشکن
هان ای دل اشکسته گردوست خوهد خود رااز بــهـر رضــای او صــد بــار دگـر بــشــکــن
رو بـر سـر کـوی او بـنـشـیـن و بــدسـت خـودپایی که همی بـردت هر سو بـسفر بشکن
چـون سـیـف بـکـوی او بـایـد کـه درسـت آییخود عشق ترا گوید کز خود چه قدر بـشکن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج