فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ١٣٥: اگر مرا تو نخواهی دلم تو را خواهد

اگـر مـرا تـو نخـواهی دلـم تـو را خـواهدتـو هم بـه صـلح گرایی اگر خـدا خـواهدهزار عاشق داری تـو را بـه جـان جـویانکه تـا سعادت و دولت ز ما که را خـواه…

اگـر مـرا تـو نخـواهی دلـم تـو را خـواهدتـو هم بـه صـلح گرایی اگر خـدا خـواهد
هزار عاشق داری تـو را بـه جـان جـویانکه تـا سعادت و دولت ز ما که را خـواهد
ز عشق عاشق درویش خلق در عجبندکه آنچ رشک شهانسـت او چـرا خـواهد
عجـب نبـاشد اگر مرده ای بـجـوید جـانو یـا گـیـاه بــپــژمـرده ای صـبــا خـواهـد
و یـا دو دیـده کـور از خــدا بــصـر جــویـدو یـا گـرسـنـه ده سـالـه ای نـوا خـواهـد
همه دعا شـده ام من ز بـس دعا کردنکـه هر کـه بـیند رویم ز من دعـا خـواهد
ولی بـه چـشم تـو من رنگ کافران دارمکه چشم خیره کشت بـیندم غزا خواهد
اگر مرا نکشد هجـر تـو ز من بـحـلسـتاسیر کشتـه ز غازی چـه خونبـها خواهد
سـلام و خـدمت کـردم بـگفـتـیم چـونیچنان بود مس مسکین که کیمیا خواهد
چـنان بـرآید صـورت کـه بـسـت صـورتـگرچـنان بـود تـن خـستـه کیش دوا خواهد
ز آفـتـاب مزن گـفـت و گوی چـون سـایهز سـایه ذره گـریـزد هـمـه ضـیـا خـواهـد
زهی سـخـاوت و ایثـار شـمس تـبـریزیکه شمس گنبـد خـضرا از او عطا خواهد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج