فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ١٣٤: ز بعد خاک شدن یا زیان بود یا سود

ز بــعـد خــاک شـدن یـا زیـان بــود یـا ســودبـه نقد خـاک شوم بـنگرم چـه خـواهد بـودبـه نـقـد خـاک شـدن کـار عـاشـقـان بـاشـدکـه راه بـند شـکـسـتـن خـ…

ز بــعـد خــاک شـدن یـا زیـان بــود یـا ســودبـه نقد خـاک شوم بـنگرم چـه خـواهد بـود
بـه نـقـد خـاک شـدن کـار عـاشـقـان بـاشـدکـه راه بـند شـکـسـتـن خـدایشـان بـنمـود
بــه امـر مـوتــوا مـن قــبــل ان تــمـوتــوا مــاکـنیم همـچـو مـحـمـد غـزای نفـس جـهود
جـهود و مشرک و تـرسا نتـیجـه نفس استز پـشـک بــاشـد دود خـبــیـث نـی از عـود
شود دمی همه خاک و شود دمی همه آبشود دمی همه آتش شود دمی همه دود
شـود دمی همه یار و شـود دمی همه غـارشود دمی همه تـار و شود دمی همه پـود
بـه پـیش خـلق نشـسـتـه هزار نقش شـودولـیـک در نـظـر تــو نـه کـم شــود نـه فـزود
بـه پـیش چشم محمد بـهشت و دوزخ عینبـه پـیش چـشم دگر کس مستـر و مغمود
مـذلـلـســت قـطـوف بــهـشــت بــر احــمـدکه کرد دسـت دراز و از آن بـخـواست ربـود
کـه تـا دهد بـه صـحـابـه ولیک آن بـگـداخـتشــد آب در کـفـش ایـرا نـبــود وقـت نـمـود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج