فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ١٣٤: ای کوی تو ز رویت بازار گل فروشان

ای کـوی تـو ز رویـت بــازار گـل فـروشـانما بـلبـلان مسـتـیم از بـهر گـل خـروشـانبــازار حــســن داری دکـان درو مـلـاحــتوآن دو عقیق شیرین در وی شکرفرو…

ای کـوی تـو ز رویـت بــازار گـل فـروشـانما بـلبـلان مسـتـیم از بـهر گـل خـروشـان
بــازار حــســن داری دکـان درو مـلـاحــتوآن دو عقیق شیرین در وی شکرفروشان
خـون جـگـر نظـر کـن سـودا پـزان خـود رابـا گوشت پـاره دل در دیگ سینه جوشان
خـواهی که گرد کـویت دیوانه سـر نگردمچـون رو بـمن نمودی دیگر ز من مپـوشـان
هرشب ز بار عشقت در گوشهای خلوتگـردون فـغــان بــرآرد از نـالـه خــمـوشــان
بــا مـحـنـتـی کـه دارنـد از آشـنـایـی تــوبـیگـانگـان شـنودنـد آواز گـفـت و گـوشـان
از جام وصلت ای جان هرگز بـود که ما رامجـلـس بـهم بـرآید ز افـغـان بـاده نوشـان
چـون سـیف بـر در تـو بـی کـار مـزد یابـدمـحـروم نـبـود آن کـو در کـار بـود کـوشـان
تـا کـی کـند چـو گـاوان در ما زبـان درازیکـوتــه نـظـر کـه دارد طــبــع درازگـوشــان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج