فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ١٣٢

چــه خــواهـد کـرد بــا شـاهـان نـدانـمکه با چون من گدایی عشقت این کرداز اول مـــهــربـــانــی کـــرد و آنـــگـــاهچــو بــا او مــهـر ورزیـدیـم کــیـ…

چــه خــواهـد کـرد بــا شـاهـان نـدانـمکه با چون من گدایی عشقت این کرد
از اول مـــهــربـــانــی کـــرد و آنـــگـــاهچــو بــا او مــهـر ورزیـدیـم کــیـن کــرد
گـدایـی بــر ســر کـویـت نـشــســتــهبــرفــتــن آســمــانــهـا را زمــیـن کــرد
چـــو اســـبـــان کــره تـــنــد فــلــک راســر انــدر زیــر پــای آورد و زیــن کــرد
ز مــا هــرگــز نــیــایــد کـــار ایــشـــانچـنـان مـردان تـوانـنـد ایـن چـنـین کـرد
نه صاحب طبـع را عاشق تـوان ساختنـه شـیـطـان را تـوان روح الـامـین کـرد
کـسـی کـز غـیـر تـو دامـن بـیفـشـانـدکــلــیــد دولــت انــدر آســتــیــن کــرد
تــویـی خــتــم نــکــویـان و ز لــعــلــتنـکــویـی خــاتــم خــود را نـگـیـن کــرد
چـو از تـوسـیف فـرغـانـی سـخـن رانـدهــمــه آفـــاق پـــر در ثـــمــیــن کـــرد
غمت را طبع او زینسان سخن ساختکـه گـل را نـحــل دانـد انـگـبــیـن کــرد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج