فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ١٣٢: حساب دین و دل راپاک کن باچشم عیارش

حساب دین و دل راپـاک کن بـاچـشم عیارشکه شب رانیمه خواهد کرد از خط حسن طرارشدو عـالم چـون صـف مژگـان اگر زیرو زبـر گرددمن و آن چـشم کافر کز رگ خـواب اس…

حساب دین و دل راپـاک کن بـاچـشم عیارشکه شب رانیمه خواهد کرد از خط حسن طرارش
دو عـالم چـون صـف مژگـان اگر زیرو زبـر گرددمن و آن چـشم کافر کز رگ خـواب اسـت زنارش
بـه هرجاسرو او در جلوه آید، کبـک می سازدبـه تـیغ کـوه خـون خـود حـلال از شـرم رفـتـارش
شـــود گــرداب دریــای حـــلــاوت دیــده روزندرآن محـفـل کـه آید درسـخـن لعـل شـکـربـارش
فـروغ عـارض او ذره را خـورشـیـد مـی سـازدخـوشـا انجـام آن شـبـنم کـه گردد محـو دیدارش
گـل اندامـی کـه درپـیراهن مـن خـار می ریزدز جـوش گل رگ لعـل اسـت هر خـاری ز دیوارش
به اشک شبنم خونین جگر صائب که پردازد؟کـه مـی دانـد عـرق راشـبـنـم بـیگـانـه گـلـزارش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج