فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١٣٢: به پیش تو چه زند جان و جان کدام بود

بـه پـیش تـو چه زند جـان و جـان کدام بـودکه جان تویی و دگر جمله نقش و نام بوداگر چـه ماه بـه ده دسـت روی خـود شویدچـه زهـره دارد کـان چـهـره را غـلـام…

بـه پـیش تـو چه زند جـان و جـان کدام بـودکه جان تویی و دگر جمله نقش و نام بود
اگر چـه ماه بـه ده دسـت روی خـود شویدچـه زهـره دارد کـان چـهـره را غـلـام بــود
اگر چه عاشقی و عشق بهترین کار استبــدانـک بـی رخ مـعـشـوق مـا حـرام بــود
بـه جـان عـشـق که تـا هر دو جـان نیامیزدجـدایـیـسـت و مـلـاقـات بــی نـظـام بــود
شـراب لـطـف خــداونـد را کـرانـی نـیـسـتوگــر کــرانــه نــمــایـد قــصــور جــام بــود
بــه قـدر روزنـه افـتــد بــه خــانـه نـور قـمـراگر بـه مشـرق و مغـرب ضـیاش عـام بـود
تـو جـام هـسـتـی خـود را بــرو قـوامـی دهکـه آن شـراب قـدیـمـسـت و بــاقـوام بـود
هـزار جـان طـلـبـیـد و یـکـی بــبـردم پـیـشبـگـفـت بــاقـی گـفـتـم بـهـل کـه وام بـود
رفیق گشتـه دو چشمش میان خوف و رجابـرای پـخـتـن هر عـاشـقـی کـه خـام بـود
هزار خـانه بـه تـاراج بـرد و خوش قنقیستسـلـامـتــی هـمـه تــاراج آن سـلـام بــود
درون خــانـه بــود نـقـش هـا نـه آن نـقـاشبـه سـوی بـام نگـر کـان قـمر بـه بـام بـود
رسید مژده بـه شامسـت شمس تـبـریزیچـه صـبـح ها کـه نماید اگر بـه شـام بـود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج