فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ١٣١

چون هرچه غیر اوست بـدل تـرک آن کنیبـر فـرق جـهان تـو نهد از حـب خـویش تـاجدر نـصـرت خـرد کـه هـوا دشـمـن ویسـتبـا نفس خود جـدل کن وبـا طبـع خود لجـاجگ…

چون هرچه غیر اوست بـدل تـرک آن کنیبـر فـرق جـهان تـو نهد از حـب خـویش تـاج
در نـصـرت خـرد کـه هـوا دشـمـن ویسـتبـا نفس خود جـدل کن وبـا طبـع خود لجـاج
گر در مصـاف آن دو مخـالف شـوی شـهیدبـیـمـار را بــدم چـو مـسـیـحـا کـنـی عـلـاج
چون نفس تـند گشت بـسختـیش رام کنسـردی دهد طـبـیب چـو گـرمی کـند مـزاج
بــا او مـوافـقـت مـکـن انـدر خـلـاف عـقـلمحتاج نیست شب که سیاهش کنی بزاج
مـردانـه گـنـده پــیـر جــهـان را طــلـاق دهکـز عـشـق بــسـت بــا دل تـو عـقـد ازدواج
هـسـتـی تـو چـو زیت بـسـوزد گـرت فـتـدبـر دل شـعاع عشـق چـو مصـبـاح در زجـاج
زانـدوه او چـو مـشـعـلـه مـاه روشـنـسـتشـمـع دلـت کـه زنـده بــروغـن بـود سـراج
مـر فـقـر را امـیـن نـبـود هـیـچ جـاه جـویچون تخت شه نشین نشود هیچ پـیل عاج
گـویـد گـلـیـم پـوش گـدا را کـسـی فـقـیـرخـوانـد هـویـدپــوش شـتــر را کـسـی دواج
گـر در رهش زنـی قـدمـی بـر جـبـین گـلاز خـاک ره چـو قـطـره شـبـنم فـتـد عـجـاج
خودکام را چنین سخن از طبع هست دورمـحـمـوم را بــود عـسـل انـدر دهـان اجــاج
گر دوسـتـی حـق طـلبـی تـرک خـلق کندر یـک مـکـان دوضـد نـکـنـد بـاهـم امـتـزاج

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج