فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ١٣١: من چو موسی در زمان آتش شوق و لقا

جـمع گشـتـه سـایه الطاف بـا خـورشـید فضلجـمـع اضـداد از کـمـال عـشـق او گـشـتـه رواچــون نــقــاب از روی او بــاد صــبــا انــدرربــودمحو گشت آن جا خی…

جـمع گشـتـه سـایه الطاف بـا خـورشـید فضلجـمـع اضـداد از کـمـال عـشـق او گـشـتـه روا
چــون نــقــاب از روی او بــاد صــبــا انــدرربــودمحو گشت آن جا خیال جمله شان و شد هبا
لیک اندر محو هستیشان یکی صد گشته بودهست محو و محو هست آن جـا بـدید آمد مرا
تــا بــدیـدم از ورای آن جــهــان جــان صــفــتذره هـــا انـــدر هــوایــش از وفـــا و از صـــفـــا
بـس خجـل گشتـم ز رویش آن زمان تـا لاجـرمهـر زمـان زنـار مـی بــبــریـدم از جــور و جــفـا
گفـتـم ای مه تـوبـه کـردم تـوبـه ها را رد مکنگفت بـس راهست پـیشت تـا بـبـینی توبـه را
صــادق آمـد گــفــت او وز مـاه دور افــتــاده امچــون حــجــاج گـمـشــده انـدر مـغـیـلـان فـنـا
نور آن مه چـون سـهیل و شـهر تـبـریز آن یمنایـن یـکـی رمـزی بــود از شـاه مـا صـدرالـعـلـا
مـن چـو موسـی در زمـان آتـش شـوق و لـقـاســوی کـوه طــور رفــتــم حــبــذا لـی حــبــذا
دیدم آن جـا پـادشاهی خـسروی جـان پـروریدلربـایی جـان فـزایی بـس لطـیف و خـوش لقا
کـوه طــور و دشــت و صــحــرا از فــروغ نـور اوچـون بـهشـت جـاودانی گـشـتـه از فـر و ضـیا
سـاقـیـان سـیـمـبــر را جـام زریـن هـا بـه کـفرویشـان چـون ماه تـابـان پـیش آن سـلطان ما
روی هـای زعــفــران را از جــمـالـش تــاب هـاچـشـم هـای مـحـرمـان را از غـبــارش تــوتـیـا
از نوای عـشـق او آن جـا زمـین در جـوش بـودوز هـوای وصـل او در چــرخ دایـم شــد ســمـا
در فـنا چـون بـنگرید آن شـاه شـاهان یک نظـرپــای هـمــت را فــنــا بــنـهـاد بــر فــرق بــقــا
مـطـرب آن جـا پـرده ها بـر هم زند خـود نور اوکــی گــذارد در دو عــالــم پــرده ای را در هـوا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج