فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ١٣١: سخن به نزد سخندان بزرگوار بود

ســخــن بــه نـزد سـخــنـدان بــزرگـوار بــودز آسمان سخن آمد سخن نه خوار بـودسـخـن چـو نیک نـگـویی هزار نیسـت یکـیسـخـن چـو نیکـو گویی یکـی هزار بـودس…

ســخــن بــه نـزد سـخــنـدان بــزرگـوار بــودز آسمان سخن آمد سخن نه خوار بـود
سـخـن چـو نیک نـگـویی هزار نیسـت یکـیسـخـن چـو نیکـو گویی یکـی هزار بـود
سـخـن ز پـرده بـرون آیـد آن گـهـش بـیـنـیکـه او صــفــات خــداونـد کــردگـار بــود
سـخـن چـو روی نـمـایـد خـدای رشـک بــردخـنک کـسـی که بـه گفـتـار رازدار بـود
ز عــرش تـــا بـــه ثـــری ذره ذره گــویــاانــدکـه دانـد آنـک بـه ادراک عـرش وار بـود
سـخــن ز عـلـم خــدا و عـمـل خــدای کـنـدوگـر ز مـا طــلـبــی کــار کــار کــار بــود
چـو مـرغـکـان ابــابـیـل لـشـکـری شـکـنـنـدبـه پـیش لشـکر پـنهان چـه کـارزار بـود
چـو پـشـه سـر شـاهی بـرد که نمرودسـتیقـین شـود که نهان در سـلاحـدار بـود
چـو یـک سـواره مـه را سـپــر دو نـیـم شـودسـنـان دیـده احـمـد چــه دلـگـذار بــود
تو صورتی طلبی زین سخن که دست نهیدهم به دست تو گر دست دستیار بود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج