فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ١٣٠

(در حق امیر محیی الدین امیر شاه طاب مرقده گوید که استری شموس فرستاده بود، رد کرد و دیگری التماس نمود)ای فــرســتـــاده بـــداعــی اســتـــریدلــدلــی …

(در حق امیر محیی الدین امیر شاه طاب مرقده گوید که استری شموس فرستاده بود، رد کرد و دیگری التماس نمود)
ای فــرســتـــاده بـــداعــی اســتـــریدلــدلــی دیــگــر بـــزیــبـــی و فــری
بــه ز شــبــدیـزی بــگــامــی و تــگــیکــم ز طــاوســی بــبـــالــی و پــری
نـام او پـیـک صـبــا شـایـد کـه هـسـتگــام او از کــشــوری تـــا کــشــوری
هــر کــجــا یــک جــفــتــه بــر دیـوار زددر دم از دیـــوار بــــگـــشـــایـــد دری
ســـنـــگ زیــر دســـت آهــن ســـم اوهسـت چـون در زیر سنگی سـاغری
حــمــلــه یـی زو و زگــوران گــلــه یـیجـفـتـه یی زو وز دشـمـن لـشـکـری
قـطــع کـن نـان ســپــاهـی چــون تــراهست در اصطبل ازین سان صفدری
گــر بـــگــویــم در صــفــات او ســخــندر عــروســـی مــی فــزایــم زیــوری
مـن شــتــردل را کـه تــرســانـم ز گـاواسـتــری بــایـد بــخــامـوشـی خـری
معنی این قطعه می دانی که چیستایـن زمـن بـسـتـان بـمـن ده دیـگـری
بـــهــتــری دارم طــمــع از خــدمــتـــتزآنــک در آخــر بـــود زیــن بــهــتــری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج