فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ١٣٠: همان یوسف که مصر آمد به تنگ ازبس خریدارش

همان یوسف که مصر آمد به تنگ ازبس خریدارشبـه پـشـت کـار حـسـن اونـیـرزد روی بـازارشزبـس آب صـبـاحـت صـیقـلی کرده اسـت رویش رانگه صد جـای لغزد تـا گلی چ…

همان یوسف که مصر آمد به تنگ ازبس خریدارشبـه پـشـت کـار حـسـن اونـیـرزد روی بـازارش
زبـس آب صـبـاحـت صـیقـلی کرده اسـت رویش رانگه صد جـای لغزد تـا گلی چـیند زرخـسارش
چـه خـرم گلسـتـانی، خـوش بـلند اقبـال رویش راکـه از مژگـان بـلبـل آبـی نوشـد خـار دیوارش
دریـن مــزرع کــدامــیـن دانـه امــیـد افــشــانــم ؟که در خـاک فراموشی نسـازد سـبـز زنگارش
هـر آن بـلـبـل کـه بـامـن دعـوی هـم نـالـگـی داردبه خون او گواهی می دهد سرخی منقارش
چــو از هـنـد دوات آیـد بــرون طــاوس کــلــک مـنخورد صد مارپـیچ رشک، کبـک از طرز رفتارش
چـو صـائب ایـن غـزل رابــربــیـاض دل رقـم مـی زدقـلـم رانیشـکـر می کـرد شـیرینی گـفـتـارش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج