فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ١٣٠: بیدار کنید مستیان را

بــیــدار کــنــیــد مــســتــیــان رااز بـهر نبـیذ همـچـو جـان راای ســـاقـــی بـــاده بـــقـــایــیاز خـــم قــدیــم گــیــر آن رابـــــر راه گــــل…

بــیــدار کــنــیــد مــســتــیــان رااز بـهر نبـیذ همـچـو جـان را
ای ســـاقـــی بـــاده بـــقـــایــیاز خـــم قــدیــم گــیــر آن را
بـــــر راه گــــلــــو گــــذر نــــداردلـیـکـن بـگـشـایـد او زبـان را
جان را تو چو مشک ساز ساقیآن جـان شـریف غیب دان را
پـس جـانـب آن صـبـوحـیان کـشآن مشک سبک دل گران را
وز سـاغـرهای چـشـم مـسـتـتدرده تـو فـلـان بــن فـلـان را
از دیــده بـــه دیــده بـــاده ای دهتـا خود نشود خـبـر دهان را
زیــرا ســـاقـــی چـــنــان گــذاردانـدر مـجـلـس مـی نـهان را
بــشــتــاب کـه چــشــم ذره ذرهجـویا گشتـسـت آن عیان را
آن نـافـه مـشـک را بـه دسـت آربـشـکاف تـو ناف آسـمان را
زیـرا غــلـبــات بــوی آن مـشــکصبـری بـنهشت یوسـفان را
چـون نامه رسید سـجـده ای کنشـمـس تـبـریز درفـشـان را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج