فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ١٣٠: ای شده حسن ترا پیشه جهان آرایی

ای شـده حــسـن تــرا پــیـشـه جــهـان آرایـیعادت طبـع من از وصـف تـو شـکرخـاییمـــاه را زرد شـــود روی چــــو در وی نـــگـــریروز را خیره شود چـشم چـو…

ای شـده حــسـن تــرا پــیـشـه جــهـان آرایـیعادت طبـع من از وصـف تـو شـکرخـایی
مـــاه را زرد شـــود روی چــــو در وی نـــگـــریروز را خیره شود چـشم چـو رخ بـنمایی
یـا بــدان لـب بــده از وصــل نـصــیـب عـشــاقیا چنان کن که چنین روی بکس ننمایی
بوسه یی دادی و پس طیره شدی لب پیش آرتـا هـمـانـجـا نـهـمـش بـاز اگـر فـرمـایی
زانـتــظــار شــب وصــل تــو مــرا روز گــذشــتمـی نـدانـم کـه چــرا مـنـتــظـر فـردایـی
بـس که در آرزوی وصل تـو چـشـمم بـگریسـتخــواب را آب بــبــرد از حــرم بــیــنــایـی
ای دل خـــام طـــمـــع آب بــــریـــن آتــــش زنچـند بـر خـاک درش بـاد همی پـیمـایی
ذره گــم شــده یــی در هــوس خــورشــیــدیقـطـره خـشـک لـبـی در طـلـب دریـایـی
مــن ازیـن در نــروم زآنــک گــروهـی عــشــاقروی مـعـشـوق بـدیـذنـد بــثـابــت رایـی
بــلــبــل از بــاغ چــو بــیـرون نـرود گــل بــیـنــدزاغ بـر مـزبـلـه گـردد چـو بـود هر جـایی
ســیـف فــرغــانــی تــا کــی بــتــمــنــا گــویـدبــود آیــا کــه خــرامــان ز درم بــاز آیــی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج