فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ١٢

خـواهـی کـه نـیـاری بـه سـوی خـویش زیان رااز گــفــتــن نــاخــوب نــگــه دار زبــان راگــفــتــار زبــان اســت ولــیـکــن نــه مــرا نـیـزتـا سـود بـ…

خـواهـی کـه نـیـاری بـه سـوی خـویش زیان رااز گــفــتــن نــاخــوب نــگــه دار زبــان را
گــفــتــار زبــان اســت ولــیـکــن نــه مــرا نـیـزتـا سـود بـه یک سـو نهی از بـهر زیان را
گـفـتـار بـه عـقـل اسـت، کـه را عـقـل نـدادند؟مـر گـاو و خـر و اشـتـر و دیـگـر حـیوان را
مـردم کــه ســخــن گـویـد زان اســت کـه داردعـقـلـی کـه پـدیـد آرد بـرهـان و بـیـان را
پــس بــچــه عــقــل آمــد گــفــتــار و نــزیــبــدکـه بــچــه عــقـل تــو زیـان دارد جــان را
جـــان و خــرد از امــر خـــدایــنــد و نــهــانــنــدپـیدا نـتـوان کـرد مـر این جـفـت نـهـان را
تـن جـفت نهان اسـت و بـه فرمانت روان استتــاثــیـر چــنـیـن بــاشــد فـرمـان روان را
فــرمــان روان جــان و روان زی تــو فــرســتــادتــا پــروریـش ای بــخــرد جــان و روان را
گــر قـــابـــل فـــرمــانــی دانــا شـــوی ورنــیکـردی بـه جـهنم بـدل از جـهل جـنـان را
زنــهـار بــه تــوفــیـق بــهـانــه نــکــنــی زانــکمـعــذور نـدارنـد بــدیـن خــرد و کــلـان را
بـشناس که تـوفیق تـو این پـنج حـواس اسـتهـر پـنـج عـطـا ز ایزد مـر پـیـر و جـوان را
سمع و بصر و ذوق و شم و حس که بدو یافتجــویـنــده ز نــایــافــتــن خــیــر امــان را
دیــدن ز ره چـــشــم و شــنــیــدن ز ره گــوشبـوی از ره بـینی چـو مـزه کـام و زبـان را
پــنــجــم ز ره دســت پــســاوش کــه بــدانـینرمی ز درشـتـی چـو زخـز خـار خـلان را
مـحـسـوس بـود هـرچـه در این پـنـج حـس آیدمحسوس مر این را دان معقول جز آن را
ایــن پــنــج در عــلــم ازان بــر تــو گــشــادنــدتـا بـاز شـنـاسـی هنـر و عـیب جـهان را
اجـــســـام ز اجـــرام و لـــطـــافـــت ز کئافـــتتـــدویــر زمــیــن را و تـــداویــر زمـــان را
ارکـــان و مــوالـــیــد بـــدو هــســـتـــی دارنــدتــا نـیـر درو مـشــمـر در وی حــدثــان را
ایـن را کـه هـمـی بـیـنـی از گـرمـی و سـردیاز تـری و خـشـکی و ضـعیفی و تـوان را
گـــرمـــای حــــزیـــران را مـــر ســــردی دی رامــر ابـــر بـــهــاری را مــر بـــاد خــزان را
وین از پـی آن نیسـت که تـا نیست شود طبـعوین نیسـت عرض طـالع علم سـرطان را
قــصــد دبــران نـیـســت ســوی نـیـســتــی اویـاری گـر او دان بــه حـقـیـقـت دبــران را
تــرتــیـب عـنـاصـر نـشــنـاســی نـشـنـاســیانـدازه هـرچــیـز مــکــیـن را و مــکــان را
مـــر آتـــش ســـوزان را مـــر بـــاد ســـبـــک رامـر آب روان را و مـر ایـن خــاک گــران را
وز عـلـم و عـمـل هـرچـه تـو را مـشـکـل گـرددشاید که بـیاموزی، ای خواجـه، مر آن را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج