فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

شماره ١٢: چشم مخمور ترا حاجت می نوشی نیست

چشم مخمور ترا حاجت می نوشی نیستسرمه در چشم کم از داروی بیهوشی نیستسـخــن تــلـخــی اگـر مـی گـذرانـی مـردیدعـوی حـوصـله تـنها بـه قـدح نوشـی نیسـتخـــ…

چشم مخمور ترا حاجت می نوشی نیستسرمه در چشم کم از داروی بیهوشی نیست
سـخــن تــلـخــی اگـر مـی گـذرانـی مـردیدعـوی حـوصـله تـنها بـه قـدح نوشـی نیسـت
خـــوشــه مــا بـــه دهــن دانــه آتـــش داردبـرق بـا خـرمـن مـا مـرد هم آغـوشـی نیسـت
دسـت تـکـلـیف مـکـن در کـمـرم ای رضـوانسـبــزه بــاغـچـه خـلـد، بـنـاگـوشـی نـیـسـت
می تـوان یافـت ز عـنوان جـبـین مـضـمون راهیچ علمی چـو زبـان دانی خـاموشی نیسـت
در دیــار ســـتـــم از نــامــه صـــد پـــاره مــاجــای در رخــنـه دیـوار فــرامـوشــی نـیـســت
دردسـر تـا نـکـشـی صـائب ازیـن بـیـخـبـرانگوشـه ای امن تـر از عـالم خـاموشـی نیسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج