فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ١٢: روز وصلم به تن آرام نباشد جان را

روز وصلم به تن آرام نباشد جان راکه دمادم کند اندیشه شب هجران را
آه اگر عشوه گری ها زلیخـا سـازدغافل از حـسـرت یعـقوب مه کنعـان را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج