فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

شماره ١٢: درد زده است جان من میوه جان من کجا

درد زده اســت جــان مـن مـیـوه جــان مـن کــجــادرد مــرا نـشــانـه کــرد درد نـشــان مـن کــجــادوش ز چـشـم مـردمـان اشـک بـه وام خـواسـتـماین همه اش…

درد زده اســت جــان مـن مـیـوه جــان مـن کــجــادرد مــرا نـشــانـه کــرد درد نـشــان مـن کــجــا
دوش ز چـشـم مـردمـان اشـک بـه وام خـواسـتـماین همه اشک عاریه است اشک روان من کجا
او ز مــن خــراب دل کــرد چــو گــنــج پــی نــهـانمـن کـه خــرابــه انـدرم گـنـج نـهـان مـن کــجــا
یـار ز مـن گـسـسـت و مـن بـهـر مـوافـقـت کـنـونبــنـد روان گـسـسـتــه ام انـس روان مـن کـجـا
گه گهی آن شکرفشان سرکه فشان ز لب شدیگرم جـگر شـدم ز تـب سـرکه فـشـان من کجـا
روز بــه روز بــر فــلـک بــخــشــش عــافـیـت بــودآن همه را رسـیده بـخـش ای فـلک آن من کجـا
نـالــه خــاقــانـی اگــر دادســتــان شــد از فــلــکنـالـه مـن نـبــســت غـم دادسـتــان مـن کـجــا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج